گزیده ای از اقدامات گروه های گشت و بازرسی همدان در مرداد ماه۱۴۰۰