بازدیدها: 117

چند زمینه ای بودن رتبه های مهندسی آب این شرکت در کنار تنوع تخصص کارشناسان و هیئت مدیره مجرب باعث شده تا توانمندی و اراده شرکت جهت توسعه روابط بین الملل تقویت و فعال گردد. در این خصوص شرکت آبگستران میهن با توجه به ارتباط با انجمن های صدور خدمات فنی-مهندسی امکان فعالیت های برون مرزی را نیز دارد.

این شرکت هم اکنون قرارداد نقشه برداری مطالعه و طراحی و نظارت تجهیز و نوسازی و شبکه آبیاری و زهکشی ۰۰۰ ۱۰ هکتار از اراضی واقع در ابوجا کشور نیجریه را در حال مطالعه و اجرا دارد.

فهرست