بازدیدها: 89

شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن مجموعه ای است که بر اساس تعهد اخلاقی پایه ریزی شده و ماموریت خود را که توسعه آب- خاک این سرزمین می باشد با استراتژی رضایتمندی کارفرما بر پایه مفاهیم سیستمی نوین علمی، ارزش ها و کیفیت برتر پایه ریزی نموده است. اصول مدیریت در این شرکت باتوجه به نمودار سازمانی به صورت بالا به پایین و مشاوره ای (کمیته فنی) پایه ریزی شده و چشم انداز این مشاور توسعه فعالیت ها در کشورهای همسایه در سطح بین المللی می باشد.

فهرست