برگزاری هفدهمین جلسه ستاد سامانه های نوین آبیاری

بازدیدها: 0

هفدهمین جلسه ستاد سامانه های نوین آبیاری با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جناب آقای دکتر طمراسی، مدیر محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی اقای مهندس طباطبایی، و دیگر اعضای محترم ستاد، با حضور مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن جناب آقای دکتر براهیمی و مدیر بخش آبیاری و زهکشی جناب آقای مهندس امینی برگزار گردید.

در این جلسه شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن به عنوان مشاور راهبردی سازمان محترم جهاد کشاورزی استان فارس به ارائه گزارش در خصوص انجام خدمات مشاور راهبردی و نتایج آن پرداخت و پیرامون راهکارهای بهبود انجام فرآیندهای اجرایی، بحث و تبادل نظر گردید.

 

 

 

 

فهرست