فعالیت های مهندسین مشاور آبگستران میهن

خط مشی آبگستران

داشتن تعهد اخلاقی در رابطه با ماموریتمان که همانا توسعه آب و خاک این سرزمین است

پیشبرد کارها با استراتژی رضایتمندی کارفرما و بر پایه مفاهیم نوین علمی، ارزش ها و کیفیت

چشم انداز ما توسعه فعالیت ها در سطح بین المللی و کشورهای همسایه می باشد

English