برگزاری جلسه آموزشی آشنایی با روشهای حفاری چاه و مبانی آزمون پمپاژ