برگزاری نشست “ارزیابی برنامه ­های احیای منابع آب زیرزمینی”