برگزاری نشست “واکاوی ساختار جدید مدیریت آب کشور بر مبنای حوضه آبریز”