دومین جلسه با انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران آب و خاک استان قزوین