گزیده ای از اقدامات گروه های گشت و بازرسی البرز در مهر و آبان ماه۱۴۰۰