گزیده ای از اقدامات گروه های گشت و بازرسی همدان در اسفند ۱۴۰۰