گزیده ای از اقدامات گروه های گشت و بازرسی همدان در خرداد ماه۱۴۰۰