گزیده ای از اقدامات گروه های گشت و بازرسی البرز در آذر ماه۱۴۰۰